Vedtægter

Vedtægter for Vejlauget Breelte Haven


§ 1 Vejlaugets hjemsted er Hørsholm Kommune.


§ 2 Ejerne af ejendommene, matr. nr. 54bc, 54bd, 54be, 54bf, 54bg, 54bh, 54bi, 54bk, 54bl, 54bm, 54bn, 54bo,

54bp, 54bq, 54br, 54bs, 54bt, 54bu, 54bv og 54bx, Usserød By, alle beliggende i Breelte Haven, er forpligtet

til at være medlem af vejlauget.


§ 3 Som ejer af de private fællesveje i Breelte Haven, er det vejlaugets opgave at vedligeholde og forny disses

belægning, kantsten og udstyr.

Vejforbindelsen mellem Breeltevej og det offentlige stisystem med den tilhørende gangsti tilhører, og vedligeholdes af, Hørsholm Kommune. Parkeringsarealet er en del af fællesarealet, som tilhører og vedligeholdes af Breelte Grundejerforening.


§ 4 Den enkelte grundejer er forpligtet til at varetage renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af de

private veje ud for ejendommene, regnet fra kantsten til vejmidte.


§ 5 Vejlauget er berettiget til at opkræve et årligt kontingent af ejerne af matriklerne nævnt i § 2, tilstrækkeligt til

at vejlauget kan opretholde en kassebeholdning på DKK 20.000,00 (2002/10).


Stk. 2 Større vedligeholdelsesarbejder og fornyelse i henhold til § 3, som ikke kan afholdes af vejlaugets formue,

skal forhåndsgodkendes af en generalforsamling. Udgifterne fordeles ligeligt mellem grundejerne, og indbetales til kassereren senest

14 dage efter påkrav.

Nødvendige mindre vedligeholdelsesarbejder kan iværksættes af bestyrelsen.


§ 6 Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den tidligere ejers forpligtelser. Medlemskabet indtræder på

overtagelsesdatoen for ejendommen. Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle matriklens forpligtelser

overfor vejlauget, herunder eventuelle restancer.

Refusionsopgørelsen mellem sælger og køber er vejlauget uvedkommende.


Stk. 2 Medlemmerne af vejlauget hæfter ikke personligt for vejlaugets forpligtelser.


§ 7 Generalforsamlingen er vejlaugets højeste myndighed.


Stk. 2 Generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af april måned.


Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages skriftligt varsel til ejerne jf. § 2.


Stk. 4 Indkaldelsen vedlægges generalforsamlingens dagsorden, regnskab for det forløbne år og budgetforslag for

eventuelle påtænkte arbejder.


Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til formanden senest 7 dage

før generalforsamlingen.


Stk. 6 Rettidigt indkomne forslag udsendes til vejlaugets medlemmer senest 3 dage før generalforsamlingen.


Stk. 7 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst halvdelen af medlemmerne har

indgivet skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.


Stk. 8 Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab og forslag til kontingent til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget for eventuelle større vedligeholdelsesarbejder til godkendelse

6. Eventuelle indkomne forslag fra medlemmerne

7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt


Stk. 9 Hver matrikel har én stemme. Afgørelser træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.


Stk.10 Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt medlemmerne.

Hvis et forslag opnår 2/3 flertal af de afgivne stemmer, men ikke de krævede 2/3 flertal af samtlige stemmer,

kan forslaget forelægges en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, hvor det vil kunne vedtages med

2/3 flertal af de repræsenterede medlemmer.


Stk.11 Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst tre for hver stemmeberettiget.


Stk.12 Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning. Generalforsamlingen eller dirigenten kan beslutte,

om der skal foretages skriftlig afstemning. Valg til bestyrelsen skal foretages skriftligt, med mindre der kun

opstiller det antal, der skal vælges.


Stk.13 Er stemmerne på 2 kandidater til den tredje plads i bestyrelsen lige, foretages omvalg mellem disse 2.

Står stemmerne atter lige, og ved lige stemmetal til suppleantposterne, foretages lodtrækning.


Stk.14 Generalforsamlingsreferater skal underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det, senest 1 måned

efter generalforsamlingens afholdelse, udsendes til ejerne af matriklerne nævnt i § 2.


§ 8 Vejlauget ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer valgt blandt ejerne af matriklerne nævnt i § 2. Desuden

vælges to suppleanter af samme kreds.


Stk. 2 Udtræder et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, indtræder suppleanten med det højeste stemmetal i hans sted.


Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan til enhver

tid konstituere sig på ny.


Stk. 4 Bestyrelsen er ulønnet.


§ 9 Bestyrelsen har det administrative og økonomiske ansvar for vejlauget under hensyntagen til vejlaugets

formål. Bestyrelsen kan iværksætte mindre vedligeholdelsesarbejder jf. § 5 stk. 2.

Ved større opgaver til opfyldelse af vejlaugets formål, indstiller bestyrelsen disse til generalforsamlingens

godkendelse og gennemfører de af generalforsamlingen trufne beslutninger.


Stk. 2 Vejlauget tegnes af formanden og kassereren i forening.


§ 10 Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden med mindst 1 uges varsel, så ofte han finder det nødvendigt,

eller af de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer i fællesskab.


Stk. 2 Hastesager kan behandles ved uformelle møder/samtaler/udveksling af e-mail mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Beslutninger skal formelt godkendes af bestyrelsen på førstkommende møde.


Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 medlemmer er til stede.


Stk. 4 Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Stk. 5 Formanden leder bestyrelsesmødet og drager omsorg for, at vedtagne beslutninger gennemføres, samt at

fornøden information videregives til ejerne jf. § 2.


Stk. 6 Bestyrelsen udarbejder beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, såvel formelle som uformelle,

umiddelbart efter mødet, hvorefter det udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne. Referatet

betragtes som godkendt, hvis der ikke fremkommer indsigelser senest 3 uger efter udsendelsen.


Stk. 7 Referater fra bestyrelsesmøder skal udsendes til ejerne jf. § 2 senest 1 måned efter mødets afholdelse.


Stk. 8 Suppleanterne deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne.


§ 11 Vejlaugets regnskabsår er kalenderåret.


Stk. 2 Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.


§ 12 Nedlæggelse af vejlauget kræver indkaldelse af en generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

Vedtagelse af nedlæggelsen kræver mindst 5/6 flertal blandt de stemmeberettigede samt Hørsholm

Kommunes efterfølgende godkendelse.


Stk. 2 Ved nedlæggelse af vejlauget fordeles vejlaugets formue ligeligt mellem matriklerne i vejlauget.


Stk. 3 Vejlauget er stiftet på generalforsamlingen den 25. august 2003.


Således vedtaget på  generalforsamling den 24. april 2017.