Vedtægter

Vedtægter


Hørsholm Kommune

Borgmestersekretariatet

J:Breeltegård-Vedtægter maj.2000 (senest ændret juni 2014)


Vedtægter for: BREELTE GRUNDEJERFORENING

Kapitel 1.

Foreningens navn og hjemsted.

§ 1. Foreningens navn er "Breelte Grundejerforening".


Stk. 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune.


Kapitel 2.

Foreningens område og medlemskreds.

§ 2. Foreningens geografiske område er identisk med delområderne B 2 og B 3 i

Lokalplan nr. 120 for et område ved Breltegård. Herudover indgår fællesarealet

i B3 og friareal i øvrigt jf. Kortbilag, hvor fællesarealerne er markeret med grønt.


§ 3. Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af

ejendomme, som er beliggende inden for foreningens område.


§ 4. Foreningens generalforsamling kan, efter samme regler som gælder for

vedtægtsændringer, træffe beslutning om, at foreningens område skal

udvides, således at ejere af ejendomme, der ligger uden for foreningens

område, men som grænser til dette, kan optages som medlemmer af

foreningen, og at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med en eller

flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder.


Stk. 2 Generalforsamlingens beslutning kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.


Stk. 3 Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtelse til at være

medlem af en grundejerforening, inddrages under foreningens område, skal

et således opnået medlemsskab være bindende for de fremtidige ejere af de

pågældende ejendomme, hvorfor der skal ske tinglysning af servitutbestemmelse herom.


Kapitel 3.

Foreningens formål og opgaver.

§ 5. Grundejerforeningen skal overtage ejendomsretten til fællesareal D markeret

med grønt efter påkrav fra Hørsholm Kommune. Grundejerforeningen skal

tillige overtage ejendomsretten til fællesarealer indenfor foreningens område

(fællesarealet i Breelte Haven og græsrabatter ved boligvejene i B2) og til

private fællesveje indenfor foreningens områder i det omfang Hørsholm

kommune ikke bevarer/overtager ejendomsretten til disse veje.

Fællesarealerne overdrages uden udgift for grundejerforeningen.


Stk. 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesarealer indenfor

delområderne B2 og B3 Jf. Kortbilag. Grundejerforeningen skal endvidere

forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealet markeret med grønt jf.

Kortbilag i overensstemmelse med en af kommunen godkendt beplantnings- og

vedligeholdelsesplan. Grundejerforeningen skal ikke forestå drift og

vedligeholdelse af eventuelle fælleshuse.


Stk. 3 Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning

herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende

ejendomme, og grundejerforeningen udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i

medfør af lovgivningen.


Stk. 4 Grundejerforeningen er bemyndiget til hos medlemmerne at opkræve fællesudgifter,

der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt at kræve fornøden sikkerhed herfor.


Kapitel 4.

Medlemmernes forhold til foreningen

§ 6. Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af

de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de

enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.


Stk. 2 Det enkelte medlem er pligtigt at betale de til enhver tid af generalforsamlingen

fastsatte bidrag.


Stk. 3 Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke

alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et

rentebeløb efter rentelovens bestemmelser.


Stk. 4 Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen,

ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.


§ 7. Medlemsbidraget fastsættes pr. boligenhed.


§ 8. I forholdet til trediemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser

med andet end deres andel i foreningens formue.


Stk. 2 I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket

også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.


§ 9. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at

være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være

medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.


Stk. 2 Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for

foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle

restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og

overtaget forpligtelserne.


Stk. 3 Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til

foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt

den tidligere ejers nye bopæl.


Kapitel 5.

Foreningens ledelse og administration.

§ 10. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. Hvert

grundejer/medlem har på generalforsamlingen 1 stemme pr. matrikel. Ingen

grundejer har dog mere end 3 stemmer jf.§ 13, stk.3.


§ 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.


Stk. 2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel

via e-mail til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte emailadresse.

Indkaldelsen fremlægges samtidig på foreningens hjemmeside.


Stk. 3 Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal samtidig med indkaldelsen til

generalforsamlingen fremlægges på foreningens hjemmeside. Det samme

gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende

regnskabsår.


Stk. 4 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære

generalforsamling, skal sendes til formanden senest 2 uger før

generalforsamlingens afholdelse.


Stk. 5 Rettidigt indkomne forslag fremsendes per e-mail og fremlægges på

foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.


Stk. 6 Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under

afstemning.


Stk. 7 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget for indeværende år og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.

6. Valg af formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt valg af administrator.

10. Eventuelt.


§ 12. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med

samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det

nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af

foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen.

I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling

angives.


Stk. 2 Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til

bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter begæringens

modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.


Stk. 3 Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har foranlediget den

ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen,

kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.


§ 13. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør

alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og

stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen,

suppleant, kasserer eller revisor for foreningen.


Stk. 2 Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller

dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.


Stk. 3 Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. En

grundejer kan dog højst repræsentere 3 grundejere inklusive sig selv.


Stk. 4 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, med mindre

vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme

afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.


Stk. 5 Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat,

der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i

enhver henseende.


Stk. 6 Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af

bestyrelsen til hvert enkelt medlem.


§ 14. Bestyrelsen består af mindst 4 medlemmer foruden formanden. Bestyrelsen

udpeger en suppleant for formanden. Der vælges indtil 5 suppleanter til

bestyrelsen på generalforsamlingen.


Stk. 2 Valgperioden for formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er 1 år.

Genvalg kan finde sted.


Stk. 3 Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at

suppleanter er tiltrådt, bliver mindre end 4, er bestyrelsen berettiget til at

supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Hvis formanden

afgår i valgperioden, vælger bestyrelsen et bestyrelsesmedlem til ny formand

indtil førstkommende generalforsamling.


Stk. 4 Bestyrelsens hverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer

andet.


§ 15. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift

og vedligeholdelse af fællesarealer, og udøver de administrative beføjelser,

der er henlagt til foreningen.


Stk. 2 Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af

fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens

medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af

generalforsamlingens beslutning.


Stk. 3 Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller

dele heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator.


Stk. 4 Når generalforsamlingen har valgt en administrator til at udføre foreningens

administrative opgaver, er medlemmer af grundejerforeningen pligtige til at

modtage valg som formand og som medlem af bestyrelsen eller som

suppleanter og virke i denne funktion i mindst 1 år inden for hver femårsperiode.


Stk. 5 Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af

medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealm m.v.


Stk. 6 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer

finder det nødvendigt.


Stk. 7 Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal

underskrives af bestyrelsen senest på næstfølgende bestyrelsesmøde.


Stk. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.


Stk. 9 Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. l tilfælde af stemmelighed

er formandens stemme afgørende.


Stk.10 Hvis bestyrelsen har valgt en kasserer, skal denne være kautionsforsikret.

Udgifterne hertil afholdes af foreningen.


Stk.11 Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan

bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal

udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.


§ 16. Foreningen tegnes over for trediemand af et flertal af bestyrelsen eller af

formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.


Kapitel 6.

Regnskab og revision.

§ 17. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er dog fra

foreningens stiftelse til udgangen af første kalenderår.


Stk. 2 Generalforsamlingen vælger en revisor. Genvalg kan finde sted. Revisor skal

være statsautoriseret eller registreret revisor.


Stk. 3 Regnskabet tilstilles revisor så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning

kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til

generalforsamlingen.


§ 18. Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af

bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank

eller sparekasse i foreningens navn. Evt. større beløb kan placeres i

overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for placering af

kommunale midler.


Kapitel 7.

Forskellige bestemmelser.

§ 19. Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er

bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse,

men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved

førstkommende generalforsamling. l særdeles vigtige anliggender skal

bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


§ 20. Generalforsamlingens beslutning om ændring af vedtægterne kræver 2/3

majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte eller ved fuldmagt

repræsenterede medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af

foreningens medlemmer.


Stk. 2 Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede eller repræsenteret, men

mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes ny generalforsamling,

der skal afholdes inden 1 måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages,

når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.


Stk. 3 Ændring af foreningens vedtægt kræver kommunalbestyrelsens samtykke.


Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan bemyndige grundejerforeningen til at meddele

eventuelle dispensationer efter planloven § 19.


§ 21. Omkostningerne til foreningens stiftelse afholdes af foreningen.


Vedtægterne godkendt af Hørsholm Kommune den 10. Maj 2000.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 2005.

Ændringer vedtaget på ny generalforsamling den 29. april 2014.