Kortmateriale


Kort over fællesarealer kan ses under "Ordensreglement for Fællesareal D".


Vi har 8/7-2016 modtaget flg. fra kommunen vedr ledningsnet og dræn:


Der er ikke foretaget en detaljeret gennemgang af  tinglyste servitutter for ledningsanlæg eller andre forhold på Fællesaeal D.
Men det kan til orientering oplyses, at der i  den østlige del af arealet på matr. nr. 54 cm findes hovedledninger for vand, el og fjernvarme.

 

Disse ledningers tilstedeværelse er sikret ved tinglyste deklarationer, der giver de respektive selskaber ret til at have ledningerne liggende og ret til at foretage reparationer/udskiftninger. Omkostningerne ved reparation m.v. afholdes af de respektive ledningsejere, der skal foretage fuld retablering af arealer anvendt ved reparationer.

 

Vejene Breeltedal, Breeltelund og Breeltehøj er private fællesveje, hvor der tillige ligger en række forsyningsledninger. Disse ledninger er ikke omfattet af tinglysning, men deres tilstedeværelse i vejarealet er sikret ved Hørsholm Kommunes gravetilladelser (som vejmyndighed). Regler om omkostninger m.v. er som ovenfor beskrevet.

 

Jeg har kigget i et gammelt kortarkiv efter gamle landbrugsdræn, men jeg har ikke kunnet finde registreringer af gamle markdræn på arealet.

 


Vandafledning og kloakering

Vandforsyning