Kortmateriale

Oversigtskort


Oversigtskortet som viser de arealer der overdrages til grundejerforeningen kan ikke vises på siden, men kortet kan ses her.Vi har 8/7-2016 modtaget flg. fra kommunen vedr ledningsnet og dræn:


Der er ikke foretaget en detaljeret gennemgang af  tinglyste servitutter for ledningsanlæg eller andre forhold på det areal som Grundejerforeningen skal overtage. Men det kan til orientering oplyses, at der i  den østlige del af arealet på matr. nr. 54 cm findes hovedledninger for vand, el og fjernvarme.

 

Disse ledningers tilstedeværelse er sikret ved tinglyste deklarationer, der giver de respektive selskaber ret til at have ledningerne liggende og ret til at foretage reparationer/udskiftninger. Omkostningerne ved reparation m.v. afholdes af de respektive ledningsejere, der skal foretage fuld retablering af arealer anvendt ved reparationer.

 

Vejene Breeltedal, Breeltelund og Breeltehøj er private fællesveje, hvor der tillige ligger en række forsyningsledninger. Disse ledninger er ikke omfattet af tinglysning, men deres tilstedeværelse i vejarealet er sikret ved Hørsholm Kommunes gravetilladelser (som vejmyndighed). Regler om omkostninger m.v. er som ovenfor beskrevet.

 

Jeg har kigget i et gammelt kortarkiv efter gamle landbrugsdræn, men jeg har ikke kunnet finde registreringer af gamle markdræn på arealet.

 

Angående afløbsanlæg (faskiner eller lignende) fra ” Solhuset ” skal disse naturligvis sikres ved tinglysning af deklaration inden overdragelse af arealet til Grundejerforeningen, hvis der er anlæg uden for deres ejendom.


Vandafledning og kloakering

Vandforsyning