Vedtægter

Vedtægter for: BREELTE VEJLAV

 

Kapitel 1  Vejlavets navn og hjemsted.

 

§ 1. Vejlavets navn er "Breelte Vejlav"

Stk. 2. Vejlavets hjemsted er Hørsholm Kommune.

 

Kapitel 2  Vejlavets medlemmer.

§ 2. Pligtig medlem af vejlavet er ejerne af følgende matrikler:

 

54p, 54q, 54r, 54s, 54t, 54u, 54v 54x, 54y, 54z, 54æ, 54ø, 54aa, 54ab, 54ac, 54ad, 54ae, og 54aø

alle beliggende ved Breeltehøj.

54af, 54ag, 54ah, 54ai, 54ak, 54al, 54am, 54an, 54ao, 54ap, 54 aq og 54aæ

alle beliggende ved Breeltelund, samt

54ar, 54as, 54at, 54au, 54av, 54ax, 54ay, og 54az

alle beliggende ved Breeltedal.

 

Kapitel 3  Vejlavets opgaver.

§ 3. Vejlavet har følgende opgaver:

 

Vedligeholdelse og fornyelse af vejbelægninger, kantsten og vejudstyr på:

De 3 boligveje Breeltehøj, Breeltelund og Breeltedal. Det gælder også de 3 vejstykker med brostenskant og vendepladser over matrikel nr. 54a, mellem boligvejene og matriklerne 54az, 54aæ og 54aø.

 

Den enkelte grundejers opgaver

§ 4. Den enkelt grundejer er forpligtet til at varetage de i stk. 2-4 nævnte opgaver.

 

Stk. 2. Renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af vejene ved Breeltehøj, Breeltelund og Breeltedal påhviler den enkelte grundejer, der hver for sig har ansvaret for det stykke vej, der ligger ud for ejendommen – regnet fra kantsten til vejmidte.

 

Særligt for ejeren af matriklerne 54az, 54aæ og 54aø:

Stk. 3. Renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af de 3 vejstykker, der forbinder matriklerne 54az, 54aæ og 54aø med vejene Breeltehøj, Breeltelund og Breeltedal påhviler ejeren af disse matrikler.

 

Stk. 4. Vedligeholdelse af de private fællesstier og parkeringspladser på matriklerne 54az, 54aæ og 54aø påhviler ejeren af disse matrikler.

 

Kontingent


§ 5. Ejerne af matriklerne jf. § 2 indbetaler et årligt bidrag til en fond, der anvendes til dækning af løbende driftsomkostninger og fremtidig vedligeholdelse af fællesvejene, jf. § 3 om vejlavets opgaver.

 

Stk. 2. Bidraget til fonden fastsættes på generalforsamlingen på grundlag af et budget, der er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af et langtidsbudget. Bidraget pr. husstand fastsættes til 1/86 af den samlede årlige opkrævning. Bidraget pr. husstand kan dog ikke overstige kr. 300 pr. år. Beløbet indeksreguleres.

 

Stk. 3. Såfremt fondens midler ikke er tilstrækkelige til dækning af reparationsudgifter mv. vedtaget på generalforsamlingen, hæfter medlemmerne af vejlavet pro rata svarende til stemmeandelen på generalforsamlingen for betalingen af differencen.

 

Stk. 4. Bidraget indbetales efter generalforsamlingens anvisning.

 

Stk. 5. Vejlavets formue indsættes på en konto i et anerkendt pengeinstitut.

 

Retsforfølgning


§ 6. Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den tidligere ejers forpligtelser. Medlemskabet indtræder ved det endelige skødes anmeldelse til tinglysning. Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle matriklens forpligtelser over for vejlavet, herunder for eventuelle restancer. Refusionsopgørelsen mellem sælger og køber er vejlavet uvedkommende.

 

Stk. 2 Et medlem kan ikke ved salg af sin ejendom gøre krav på udbetaling af nogen andel af vejlavets formue.

 

Stk. 3 Vejlavets formue eller medlemmernes andele heraf kan ikke gøres til genstand for overdragelse eller pantsætning. Medlemmernes andele kan endvidere ikke gøres til genstand for retsforfølgning.

 

Stk. 4. Medlemmerne af vejlavet hæfter ikke personligt for vejlavets forpligtelser.

 

Kapitel 4  Generalforsamlingen.

 

§ 7. Generalforsamlingen er vejlavets højeste myndighed. Der skal afholdes 1 ordinær generalforsamling årligt, hvor budgettet for det efterfølgende regnskabsår godkendes.

 

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned.

 

Indkaldelse til generalforsamling


Stk.3. Indkaldelsen vedlægges generalforsamlingens dagsorden, budgetforslag, seneste regnskab godkendt af bestyrelsen samt økonomisk status.


Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst en måneds skriftlig varsel til ejerne af de i § 2 omhandlende matrikler.

 

Forslag til behandling


Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

Stk. 6. Rettidig indkomne forslag udsendes til vejlavets medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling


Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 2 ugers varsel med angivelse af dagorden. Skriftlige ændringsforslag skal fremsættes senest en uge før mødet. Indkomne ændringsforslag fremsendes straks til vejlavets medlemmer.

 

Stk. 8. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når et antal svarende til halvdelen af boligerne i vejlavet med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling


Stk. 9. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:


1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Bestyrelsens beretning, inkl. økonomisk status.

4.   Forelæggelse af regnskab for det seneste regnskabsår til godkendelse.

5.   Behandling og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af den årlige opkrævning af bidrag til vejlavet.

6.   Eventuelle indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer heraf.

7.   Eventuelle indkomne forslag fra medlemmerne.

8.   Valg til bestyrelsen samt suppleanter.

9.   Valg af revisor.

10. Eventuelt.


Stemmeret og valgbarhed


Stk. 10. Ejerne af matriklerne 54az, 54aæ og 54aø eller deres repræsentanter samt de øvrige i § 2 anførte matrikler har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

 

Stk. 11. Ejerne af matriklerne 54az, 54aæ og 54aø eller en repræsentant for disse tillægges tilsammen 51 stemmer.

De øvrige matrikler anført i § 2 tillægges hver 1 stemme.

 

Afstemninger


Stk. 12. Generalforsamlingen træffer afgørelse med ¾ flertal af de afgivne stemmer. Såfremt der er tale om vedtagelse af udførelsen af opgaver af større økonomisk rækkevidde til opfyldelse af vejlavets formål, kan generalforsamlingen kun træffe afgørelse på grundlag af et af bestyrelsen fremsat forslag. Et forslag som nævnt i 2. pkt., der har støtte fra mindst to medlemmer af bestyrelsen, kan dog vedtages på generalforsamlingen med 4/5 flertal af de afgivne stemmer.

 

Vedtægtsændringer


Stk. 13. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver mindst 5/6 flertal samt Hørsholm Kommunes efterfølgende godkendelse.

 

Fuldmagt


Stk. 14. Der kan stemmes ved fuldmagt.

 

Afstemningsform


Stk. 15. Almindeligvis foregår afstemninger om indkomne forslag ved håndsoprækning. Generalforsamlingen eller dirigenten kan beslutte, om der skal foretages skriftlig afstemning. Valg til bestyrelsen skal foretages skriftligt, med mindre der kun opstiller det antal, der skal vælges.

 

Stk. 16. Er stemmerne på 2 kandidater lige, foretages omvalg mellem disse 2. Skulle stemmerne atter stå lige, anvendes lodtrækning.

 

Tvister


Stk. 17. Tvister om vedtagelse af forslag afgøres af Hørsholm Kommune.

 

Stk. 18. Generalforsamlingsreferater skal underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det udsendes til ejerne af de matrikler, som fremgår af § 2, samt Hørsholm kommune, senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.

 

Kapitel 5  Bestyrelsen.

 

§ 8. Vejlavet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle er valgt blandt ejerne af matriklerne nævnt i § 2 samt repræsentanter for disse.

 

Stk. 2. Ejerne af matriklerne 54p, 54q, 54r, 54s, 54t, 54u, 54v 54x, 54y, 54z, 54æ, 54ø, 54aa, 54ab, 54ac, 54ad, 54ae,

alle beliggende på Breeltehøj, vælger 1 bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 3. Ejerne af matriklerne 54af, 54ag, 54ah, 54ai, 54ak, 54al, 54am, 54an, 54ao, 54ap, 54aq,

alle beliggende på Breeltelund, vælger 1 bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 4. Ejerne af matriklerne 54ar, 54as, 54at, 54au, 54av, 54ax og 54ay,

alle beliggende på Breeltedal, vælger 1 bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 5. Ejeren af matriklerne 54az, 54aæ og 54aø udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer. Disse kan til enhver tid udskiftes af ejeren.

 

Personlige suppleanter


Stk.6. Der vælges personlige suppleanter på generalforsamlingen. Valgperioden er den samme som for det bestyrelsesmedlem, der suppleres.

 

Stk. 7. Udtræder et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, indtræder suppleanten.

 

Valg af formandskab


Stk. 8. Bestyrelsen vælger formand og næstformand af sin midte.

 

Stk. 9. Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 uge efter generalforsamlingen, hvor den er valgt. Bestyrelsen kan når som helst konstituere sig på ny.

 

Stk. 10. Bestyrelsen er ulønnet.

 

Ansvar


§ 9. Bestyrelsen har det administrative og økonomiske ansvar for vejlavet under hensyntagen til vejlavets formål.


Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse udførelsen af opgaver af større økonomisk rækkevidde til opfyldelse af vejlavets formål og gennemfører de af generalforsamlingen trufne beslutninger.


Den kan endvidere beslutte at iværksætte mindre udgiftskrævende opgaver i overensstemmelse med vejlavets formål.

 

Udpegning af forretningsfører


Stk. 2. Bestyrelsen kan udpege en forretningsfører til varetagelsen af vejlavets daglige ledelse.

 

Tegning af vejlavet


Stk. 3. Vejlavet tegnes af formanden, to medlemmer af bestyrelsen og, såfremt en sådan er udpeget, forretningsføreren i forening.

 

Stk. 4. Bestyrelsen kan give kassereren og et hvilket som helst bestyrelsesmedlem, eller en udpeget forretningsfører bemyndigelse til inden for på forhånd fastsatte beløbsgrænser at disponere over vejlavets bankkonto.

 

Udarbejdelse af regnskab


Stk. 5. Bestyrelsen lader vejlavets regnskab udarbejde.

 

Indkaldelser


§ 10. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden skriftligt med mindst 1 uges varsel, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Der skal minimum afholdes 2 bestyrelsesmøder om året.

 

Hastesager


Stk. 2. Hastesager kan behandles på bestyrelsesmøder indkaldt med 2 dages varsel. I sager, hvis afgørelse ikke tåler opsættelse til et bestyrelsesmøde, vil beslutning på bestyrelsens vegne kunne tages af formanden i samråd med næstformanden, men beslutningen skal forelægges for bestyrelsen til godkendelse på førstkommende møde.

 

Formandens fravær


Stk. 3. I tilfælde af formandens afgang, bortrejse eller sygdom i mere end 4 uger, fungerer næstformanden som formand.

 

Undladelse af indkaldelse


Stk. 4. Såfremt formanden ikke, trods henstilling fra et eller flere bestyrelsesmedlemmer, indkalder til møde, kan 2 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab indkalde til møde med 1 uges varsel.


Beslutningsdygtighed


Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

 

Afstemning


Stk. 6. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Information


Stk. 7. Formanden leder bestyrelsesmødet og drager omsorg for, at vedtagne beslutninger gennemføres, samt at fornøden information videregives til ejerne jf. § 2 samt Hørsholm Kommune.

 

Referat


Stk. 8. Der udarbejdes et beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde og underskrives af formanden.

 

Udsendelse af referater


Stk. 9. Referater fra bestyrelsesmøder skal udsendes senest 1 måned efter mødets afholdelse.

 

Kassebeholdning


Stk. 10. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 4.000 kr.

 

Forretningsførers deltagelse


Stk. 11. En eventuel udpeget forretningsfører deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne.

 

Suppleanters deltagelse


Stk. 12. Bestyrelsen kan beslutte, at suppleanterne uden stemmeret deltager i bestyrelsesmøderne.

 

Kapitel 6  Forskellige bestemmelser.

 

Regnskabsår


§ 11. Vejlavets regnskabsår er 1. oktober til 30. september.

 

Revisor


Stk. 2. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

Nedlæggelse af vejlavet


§ 12. Nedlæggelse af vejlavet kræver, at der indkaldes til en generalforsamling med behandling af dette punkt. Vedtagelse af nedlæggelsen kræver mindst 5/6 flertal samt Hørsholm Kommunes efterfølgende godkendelse.

 

Stk. 2. Ved nedlæggelse af vejlavet fordeles vejlavets formue ligeligt efter antal boliger i vejlavet.

 

Vejlavet er stiftet på generalforsamlingen den 30. april 2003.


 

Eivin Bech, formand           Leif Lundahl, dirigent


 

Vedtægterne er efterfølgende godkendt af Hørsholm Kommune


Pernille Steman, den 19. maj 2003